نام شهید: علی
نام خانوادگی: فرزین
شماره ملی :۱۲۸۲۲۴۳۹۱۸
تاریخ تولد:۱۳۳۷/۰۱/۰۳
تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۸/۲۱
محل شهادت: عین خوش
درجه / عضویت: روحانی
محل خدمت: