نام شهید: علی
نام خانوادگی:سالاری هویدا
شماره ملی :۵۷۱۸۹۰۰۴۳۴
تاریخ تولد:۱۳۲۷/۰۴/۰۴
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۱/۱۳
محل شهادت: خرمشهر
درجه / عضویت:کادر
محل خدمت: سپاه