نام شهید:علی رضا
نام خانوادگی: شهبازی
شماره ملی :۳۹۹۰۱۹۰۳۰۱
تاریخ تولد:۱۳۴۹/۱۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۱/۰۵
محل شهادت: حلبچه
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت: سپاه