نام شهید: علی اکبر
نام خانوادگی: علی مردانی قهسار
شماره ملی :۱۱۸۹۷۶۱۶۰۲
تاریخ تولد:۱۳۳۷/۰۱/۱۴
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۵/۰۶
محل شهادت: پاسگاه زید
درجه / عضویت:سپاه
محل خدمت: کادر