نام شهید: علی اکبر
نام خانوادگی: مهاجرشیرازی
شماره ملی :۰۳۸۵۳۷۸۳۷۸
تاریخ تولد:۱۳۳۷/۰۱/۰۹
تاریخ شهادت:۱۳۵۹/۰۷/۰۶
محل شهادت:جنوب
درجه / عضویت:درجه دار
محل خدمت: ارتش