نام شهید: علی اصغر
نام خانوادگی: عظیمی منش
شماره ملی :۰۰۵۱۰۲۱۳۳۱
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۰۸/۰۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۴/۲۳
محل شهادت:شلمچه
درجه / عضویت: کادر
محل خدمت: ارتش