نام شهید: علی
نام خانوادگی: مرادی
شماره ملی :۰۳۸۲۳۹۹۴۹۸
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۰۶/۲۷
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۳
محل شهادت: فاو
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت: سپاه