نام شهید: علی
نام خانوادگی: مدرسی موحدی
شماره ملی :۰۳۸۱۲۴۷۳۲۵
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۰۶/۰۳
تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۲/۱۵
محل شهادت: خرمشهر
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت: