نام شهید: علی
نام خانوادگی: فریس آبادی بزچلوئی
شماره ملی :۵۷۱۹۱۹۷۷۹۶
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۰۳/۱۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۲۱
محل شهادت: شلمچه
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت: سپاه