نام شهید: علی
نام خانوادگی: ضرغامی
شماره ملی :۳۹۹۰۳۱۷۶۵۲
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۰۴/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۰۷
محل شهادت: شلمچه
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه