نام شهید: علیرضا
نام خانوادگی: خوش رفتارقمی
شماره ملی :۰۳۸۱۵۸۰۳۵۰
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۱۰/۰۸
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۵/۰۶
محل شهادت:پاسگاه زید
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه