نام شهید: علي محمود

نام خانوادگی: خورشيد المظلومي

کنیه: أبو رسول المظلومي

نام مستعار: علي خورشيدي محمود

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: