نام شهید: علي

نام خانوادگی: صاحب راشد الساعدي

کنیه: أبو احسان الساعدي

نام مستعار: راشد حسين الساعدي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: