نام شهید: علي

نام خانوادگی: سلمان گل محمد هيوري

کنیه: أبو حسين القاسمي

نام مستعار: علي القاسمي حسين

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: