نام شهید: علي حسين

نام خانوادگی: عبد الله الواسطي

کنیه: أبو حسن الواسطي

نام مستعار: علي واسطي حسين

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: