نام شهید: علي جبار

نام خانوادگی: سامر

کنیه: أبو ذر البصري

نام مستعار: أبوذر البصري علي جبار

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: