نام شهید: علوان

نام خانوادگی: خضير فيروز

کنیه: أبو حسين السعيدي

نام مستعار: علي السعيدي حيدر

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: