نام شهید: علاء

نام خانوادگی: محمد علي محمد البصري

کنیه: أبو حسين البصري

نام مستعار: علاء محمد علي دستگير

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: