نام شهید: عبد الوهاب

نام خانوادگی: سلمان عبد الله

کنیه: أبو ذر الغفاري

نام مستعار: عبد الوهاب الغفاري سلمان

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: