نام شهید: عبد الكريم

نام خانوادگی: هادي فاضل الزبيدي

کنیه: أبو اسراء الهادي

نام مستعار:محمد هادي حسين

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: