نام شهید: عبد الرحمن

نام خانوادگی: عدنان سالم الاسدي

کنیه: أبو باقر الاسدي

نام مستعار: عبد الرحمن اسدي أبو باقر

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: