نام شهید: عبد الحسين

نام خانوادگی: تالي بچاي الحلفي

کنیه: أبو حيدر الرائد

نام مستعار: عبد الحسين بچاي تالي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: