نام شهید: عبد الحسن

نام خانوادگی: حميد حسين

کنیه: أبو آلاء البصري

نام مستعار: صادق البصري أحمد

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: