نام شهید:عباس
نام خانوادگی: مبرا
شماره ملی :۰۹۳۶۸۳۴۴۴۷
تاریخ تولد:۱۳۳۳/۰۶/۱۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۹/۲۷
محل شهادت: بوکان
درجه / عضویت:روحانی
محل خدمت: