نام شهید: عباس

نام خانوادگی: فالح حسن الساعدي

کنیه: أبو خضر الساعدي

نام مستعار: عباس ساعدي فالح

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: