نام شهید: عباس

نام خانوادگی: حسين يوسف اللامي

کنیه: أبو أحمد الصادقي

نام مستعار: عباس حسين يوسف اللامي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: