نام شهید: عباس

نام خانوادگی: جواد حسين

کنیه: أبو أحمد الخزرجي

نام مستعار: عبد الرحمن خزرجي محمد علي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: