نام شهید: عاصم

نام خانوادگی: مهدي جواد الكاظمي

کنیه: أبو صاحب الكاظمي

نام مستعار: عاصم الكاظمي مهدي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: