نام شهید: عادل

نام خانوادگی: عباس محمد الجميلي

کنیه: أبو جعفر الكاظمي

نام مستعار: عادل عباس محمد أبو جعفر الكاظمي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: