نام شهید: ظاهر حسون حسين

نام خانوادگی: السليماوي المحمداوي

کنیه: أبو باقر المحمداوي

نام مستعار: أبو باقر محمدي طاهر حسون

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: