نام شهید: طالب

نام خانوادگی: كاظم قاسم شبر

کنیه: أبو راغب

نام مستعار: أبو راغب شبر سيد قاسم شبر

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: