نام شهید: صفی اله
نام خانوادگی:چهرقانی
شماره ملی :۰۳۸۱۶۱۶۶۱۴
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۱۰/۳۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۲
محل شهادت: اروندرود
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت:سپاه