بسمه تعالی

شهید کاظم امیر حسینی

فرزند: قدرت الله

متولد: ۱۳۳۷_وسیان

تحصیلات: سیکل

شغل: ارتشی

شهادت: ۰۱/۰۵/۱۳۶۴

آدرس مزار: روستای وسیان