وصيت نامه شهيد نورعلي بهمني حيدرآبادي

به نامه خدا

رونوشت وصيت نامه شهيد نورعلي بهمني

پدرومادرعزيزم وبرادروخواهران عزيزم من به اميد خدا وباي خدا وبراي وطن وميهن خود وپيروزي اسلام وشكست دشمن به جبهه مي روم وانشاءالله كه ازدست من راضي باشيد ومن براي خداخونم را به خدا هديه مي كنم وانشاءالله كه شما برادران بعدازمن شما خط امام راادامه دهيدوجاي من راخالي نگذاريد۰ خواهرانم درحجاب كوشا باشيد وچون زينب سلام الله عليها باستمگر مبارزه كنيد۰حسن ومحمد وخواهران خوب من ديگر عرضي ندارم خداحافظ