نام شهید: نظام الدین

نام خانوادگی: علی صادقی

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: