نام شهید: موحد

نام خانوادگی: حسن علی فروغی

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: