نام شهید: مهدی

نام خانوادگی: وفایی تاج خاتونی

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: