نام شهید: مصطفی

نام خانوادگی: سلمی زاده

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: