يكم فروردين ۱۳۳۶، در شهرستان قم به دنيا آمد. پدرش محمدتقي، طلبه بود و مادرش شهربانو نام داشت. تا پايان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به فراگیری علوم دینی و حوزوی نیز پرداخت. طلبه (مقدمات) بود. سال ۱۳۵۹ ازدواج كرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. دوم فروردين ۱۳۶۱،با سمت فرمانده گروهان در شوش بر اثر اصابت گلوله به كتف و دست، شهيد شد. پيكر وي را در گلزار شهداي شيخان زادگاهش به خاك سپردند. برادر او مصطفي نيز به شهادت رسيده است.