بسمه تعالی

شهید محمد منیر افضلی

فرزند : محمود

متولد: ۰۱/۰۶/۱۳۴۲

شهادت: ۱۳۶۲

نشانی مزار:گلزار مطهر علی ابن جعفر ع قطعه۳ ردیف۱۴ شماره۴۴۲