بسم الله الرحمن الرحيم

وصیتنامه:محمد سلیمانی                     فرزند:بیرامعلی

انالله وانااليه راجعون

الذين امنو و هاجرو و جاهد و في سبيل الله  باموالهم  و انفسهم

اعظم درجه عندالله واولئك هم الفائزون(۲۰ توبه)

آنان كه ايمان آوردند و هجرت نمودند درراه خدا با مالها و جانهايشان،آنان بزرگترين مقام ومرتبه را درنزد پروردگارشان دارند وافراد رستگار پيروزهمينان هستند

لاالله الاهوكل شيً هالك الاوجهه له الحكم واليه ترجعون(۸۸ قصص)

جزاوخدائی  نيست،همه چيزهلاك  و نابود می شوند مگرذات  او حكومت ويژه اوست و بسوی او مراجعت خواهيد نمود

اكنون كه توفيق آن يافته ام كه درجبهه نبرد با كفر شركت جسته ،تا فرمان الله را و اين وظيفه شرعی و خطيررا انجام دهم شكرخدا می گويم،شكرآن خدائی  كه جان هركس دردست اوست و بازگشت همه بسوی اوست اكنون كه روزعاشورا فرا رسيده، طليعه پيروزی رسيده ،با تمامی وجود بسوی نبرد با كفرمی شتابم، تا ظالمی را نابود و حقی را برقرارنمايم، تا كه باشد انقلابمان آغازگرقيام او آن ناجی  بشريت،حجت ابن الحسن(عج) باشد.

نماز

ياران بيائيد،ياران بيائيد

بيائيد تا نماز داريم

نمازسرخ، نمازشهادت

نمازی كه تكبير الاحرامش ،فرياد سلاحمان است

نمازی كه ذكرش سكون نيست

نمازی كه ركوعش صفيرگلوله هاست

نمازی كه سجودش شهادت است

نمازی كه سلامش مرگ كفراست

قسم

قسم به آه پدرم

قسم به اشك مادرم

قسم به فرياد برادرم

قسم به حسرت خواهرم

كه عاشق شهادتم

برقرارباد حكومت الله درسراسر جهان  28/7/59

اينجانب محمد سليمانی مبلغ ۱۰۰۰تومان به برادرپاسدار كمال آبادی كه همراه با برادرعطيفه عازم كردستان شدند بدهكارم كه ايشان فرموده اند كه اين مبلغ را درصورت شهادتشان درامورخيريه لازم مصرف نمايم و نيز مبلغ ۱۲۰ تومان  به برادرمسعود معماری دانشجوی سال اول زيست مدرسه عالی علوم اراك  كه عضو انجمن اسلامی بوده اند بدهكارم كه ازبرادران شورا  سپاه تقاضا دارم كه اين مبلغ ذكرشده را سعی كنند ازحقوق اينجانب بپردازند و نيز اينجانب را درصورت توفيق شهادت درقم ،قبرستان شيخان يا قبرستان بقيع بخاك بسپارند كه درآنجا  با برادران شهيد دوران انقلاب باشم، برادرانی  كه با هم بوديم دردوران انقلاب