نام شهید: محمدرضا

نام خانوادگی: صداقت

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: