نام شهید: محمد تقی

نام خانوادگی: فرقدانی

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: