نام شهید: محمد تقی

نام خانوادگی: جعفری کافی آبادی

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: