شهادت : سردشت ۱۳۶۵/۱۱/۰۷

من صدیقه صفری مادر شهید محمد بدلی: به محمد گفتم مامان جان بیا عروس بگیرم برایت. نمی­خواهی بروی جبهه. قبول نکرد. دوسه بار رفت و آمد مرخصی. یک روز دیدم نامه آمد. توی خانه نشسته بودم هوا خیلی باد و بوران بود در زدند رفتم دیدم که یک مأمور گفت حاجی خانم محمد را زخمی آورده­اند بیمارستان. پدرش کجاست؟ گفتم سر کار. پدرش و برادرش در میدان کار میکنند. با هم رفتیم پیش پسرم. دیدم برای او تعریف می­کند که شهید آوردند و در سرد خانه بنیاد شهید است. بعدا رفتیم پیش پدرش سه تایی من و پدر و برادرش شهید را تحویل گرفتیم. و تشیع کردیم چون در موقع بمباران بود هیچ کس در دوربرمان نبود. محمد همش ۱۹ سالش بود.