زندگينامه شهيد محمدبشخم
بسم الله الرحمن الرحيم
راهي است كه بايد پيمود وسفري است كه بايد رفت’چه بهتر كه درحال خدمت به اسلام وملت شريف است۰ شربت شهادت نوشيدن وباسرافرازي به لقا الله رسيدن’گوارباد شربت شهادت برشهداي انقلاب اسلامي’خصوص شهداي امام خميني ۶۰/۶/۱۵
اين بارسخن ازشهيدي است كه درخدمت به ديگران وعشق به امام واخلاص درعمل وايمان بخداي تعالي وسبحان گوي سبقت راازديگران وحاضران ربود ودرشهادت نيزازديگران پيشي گرفت وباروحي سرشارازعشق والتهاب وباچهره خونين وپيكري قطعه قطعه ولباني خندان به ديدارخداوند سبحان شتافت وبه جمع كاروان مقدس وپرشكوه شهيدان انقلاب اسلامي پيوست
برادرشهيد محمدبشخم در۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۸ دريكي ازروستاهاي شهرقم(علي آباد)دريك خانواده بسيارفقرومستضعف لكن داراي اعتقادات وآرمان اسلامي پابه عرصه هستي نهاد وازهمان اوايل كودكي باديوسياهوپليد فقر روبروگرديد
تحصيلات خودرابااستعداد عالي اش باموفقيت كامل شروع نمودلكن بدليل فقرشديدمالي مجبورشد روزها مشغول كاروشبها تحصيل شود باوجوداينكه كاري كه انجام مي داد بسيارخسته كننده بودوليكن هميشه نمرات تحصيلي اش بسيارخوب وبدون كوچكترين اشكالي هرسال قبول مي شد
محمد هميشه مقداري ازحقوق خود رادربين خانواده هاي فقير ومستضعف تقسيم مي نمود
باآغاز شدن حركت توفنده وخروشان وهمه جانبه وفراگير وعميق انقلاب اسلامي برهبري قائد عظيم الشان حضرت آيت اله العظمي امام خميني’شهيد عاشقانه وبي باكانه درراه تحقق اهداف آن گام برمي داشت در تظاهراتها ودرگيريهاي خياباني قم فعالانه حضورداشت وهميشه درمدرسه هنگام سرود زماني كه نام شاه خبيث وماعون برده مي شد وي نام امام عزيز رامي برد
بعدازورودامام وپيروزي انقلاب محمد دركميته ثبت نام نمود وشبها وروزها رابه پاسداري دستاوردهاي انقلاب پرداخت وبعد باشروع شدن تجاوز رژيم جنايتكارصدام عفلقي امريكائي به سرزمين مقدس خون وشهادت’ايران’ محمد عازم جبهه هاي نبردگرديدودرتاريخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۹ توسط تركش خمپاره بعثيون كافر شهيد وبآرزوي ديرينه خود كه هميشه آرزو مي نمود دست يافت
زنده وجاويد باد ياد شهيدان ما
خدايا’خدايا’تاانقلاب مهدي خميني رانگهدار