محمد ادبی

فرزند: اکبر

متولد: ۱۴/۰۴/۱۳۴۴

شهادت: ۱۳۶۲

آدرس مزار: گلزار مطهر علی ابن جعفر قطعه۳ ردیف۱۰ شماره۳۹۶