زندگينامه شهيد محمدعلي بستان
شهيد محمدعلي بستان درتاريخ ششم اسفند ماه ۱۳۴۳ درخانواده اي مذهبي درشهرقم بدنياآمد پس ازطي دوران كودكي درسن ۶ سالگي مشغول تحصيل شدوتاكلاس اول راهنمائي به تحصيلات خودادامه داد۰پس از آن جهت كمك به تامين زندگي خانواده اش ترك تحصيل نموده وباپدرش درنانوائي مشغول بكارگرديد۰پس ازپيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني؛شهيد محمدعلي بستان علاوه بر آنكه روزها درنانوائي كارمي كرد باتشكيل ستاد بسيج مستضعفين درشهرقم فورا” به عضويت بسيج درآمد۰اكثرا” شبهادرستادمقاومت منطقه ۶ قم(مسجدكامكار) باساير برادران حفاظت منطقه راتامين مي نمود۰ درمدتي كه به عضويت بسيج درآمده بود چندين بارمامورحفاظت سيلوي قم ونمازجمعه گرديدودوبار نيزعهده دار حفاظت محموله مهمات ارسالي ازقم به جبهه هاي اهوازبود۰شهيدباكمال صداقت وخلوص نيت درراه پيشبرد اهداف مقدس ميهن اسلامي گام برمي داشت تادرفروردين ماه سال۶۱ باديگر برادرانرزمنده بسيج مستضعفين قم جهت مقابله مستقيم بالشگريان كافربعثي به خط مقدم جبهه شتافت وباجان ودل جهت آزادسازي ميهن اسلامي جنگيد تادرحمله بيت المقدس درجبهه هاي شلمچه جهت آزادسازي شهرمقاومت وايثار خونين شهرعزيزدرتاريخ ۶۱/۲/۲۲ به آرزوي ديرينه خود كه همان شهادت درراه اسلام بود رسيد وباخون سرخ خودوديگرهمسنگران ايثارگرش درس شجاعت وشهامت به لشگريان كافربعثي داد

روحش شاد وراهش پررهروباد