بسمه تعالی

شهید محسن اقبال

فرزند: محمد حسن

متولد:۱۳/۰۱/۱۳۴۵

تحصیلات: هنرجوی سال دوم ساختمان

شغل: محصل

محل شهادت:خرمشهر

تاریخ شهادت: ۱۰/۰۲/۱۳۶۱

آدرس مزار: ساوه