بسمه تعالی
شهید قاسم احمدی
فرزند:
متولد:۱۳۱۵_ خلجستان قم
شغل:کارمند ژاندارمری زاهدان
شهادت: ۱۳۵۹_ مرز ایران افغانستان به دست منافقین
آدرس مزار: خلجستان